วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความดีสากล 4 ประการ
  1. นิสัยรักความสะอาด
  2. นิสัยรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. นิสัยรักความตรงต่อเวลา
  4. นิสัยรักความสุภาพนุ่มนวล